Αποφάσεις Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου(17-02-2016)