Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(11-03-2016)