Κατάθεση δικαιολογητικών για ανανέωση της Άδειας Πωλητή Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου & Έκδοση Νέων Αδειών