Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(30/03/2016)