ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Θα διεξαχθεί διαγωνισμός με απευθείας ανάθεση, με προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Προμήθεια εξοπλισμού ακτών για γαλάζιες Σημαίες» του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2016