Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(20/04/2016)