ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Θα διεξαχθεί διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας :«Επιμέρους Προμήθεια(ΟΜΑΔΑ Α) ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού