Προδημοσίευση του Υπομέτρου 6.1 'Εκκίνηση επιχείρησης από Νέους Γεωργούς' του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδος 2014 - 2020

Body: 

   Εκδόθηκε η Προδημοσίευση που αφορά το Υπομέτρο 6.1 ‘Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020».

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, το χρονοδιάγραμμα έκδοσης αποφάσεων έγκρισης και το όριο των πιστώσεων, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι του προγράμματος (όπως το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται, τα κριτήρια επιλογής και επιλεξιμότητας, το πλαίσιο ενστάσεων) θα προσδιορίζονται αναλυτικά με την απόφαση πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης της Περιφέρειας το επόμενο χρονικό διάστημα.

Επισημαίνεται ότι ένα από τα απαραίτητα κριτήρια επιλεξιμότητας των Υποψηφίων είναι η εγγραφή τους στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) (υποβολή Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2016)

Undefined