Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(16/05/2016)