Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε Τακτική Συνεδρίαση.(13/06/2016)