Αποφάσεις Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(07/06/2016)