Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(29/06/2016)