ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με σφραγισμένες προσφορές για την«Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου, ψαριών, ειδών κρεοπωλείου & πτηνοτροφείου για το Δήμο Αιγιαλείας, τους παιδικούς Σταθμούς & ΚΑΠΗ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.