Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(25/07/2016)