Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(08/08/2016)