Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε Τακτική Συνεδρίαση(21/09/2016)