Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια Σκυροδέματος για τη κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας,προϋπολογισμού 74.313,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α