Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια Ασφαλτομίγματος για τη κάλυψη του Δήμου Αιγιαλείας, προϋπολογισμού 74.393,45€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.