Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για τη κάλυψη του Δήμου Αιγιαλείας, προϋπολογισμού 74.398,51€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.