Αποφάσεις Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας (21/09/2016)