Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(10/10/2016)