Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(17/10/2016)