Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(1/11/2016)