Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(16/11/2016)