Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(28/12/2016)