Πρόσκληση ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. σε Τακτική Συνεδρίαση.(04/01/2017)