Αποφάσεις Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(19/12/2016)-(Απόφαση 661 σε ορθή επανάληψη)