Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:Τροποποίηση ΥΑ ΦΕΚ (Β' 2310) σχετικά με τη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 8670/83089/1-8-2017 Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: ‘’Τροποποίηση της με αριθ. 9497/104760/20.8.2014 Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ (Β’ 2310), σχετικά με τη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων‘’ (ΦΕΚ Β΄2724) η οποία έχει δημοσιευτεί στο πρόγραμμα ‘’Διαύγεια’’ με ΑΔΑ 6Ε9Α4653ΠΓ-2Γ9. Σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ολοκληρώνεται και τίθεται σε εφαρμογή την 18η Σεπτεμβρίου 2017.

Greek

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων στήριξης στη δράση 4.2.1. του υπομέτρου 4.2. του ΠΑΑ 2014-2020

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων αποφάσισε την παράταση της περιόδου υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και των φακέλων υποψηφιότητας για τη δράση 4.2.1. 'Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊ'όντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) του ΠΑΑ 2014-2020 απο τη 18η Αυγούστου μέχρι και την 2α Οκτωβρίου 2017.

Undefined

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων κορινθιακής σταφίδας στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2017

Με βάση την 3285/79437/21.07.2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα  του ΥΠΑΑΤ οι μεταποιητικές επιχειρήσεις κορινθιακής σταφίδας, οι οποίες προσκόμισαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τηρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται προκειμένου να συμμετάσχουν στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης καλλιέργειας σταφίδας για την περίοδο μεταποίησης έτους 2017 αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο.

Undefined

Εναρξη 1ου Γενικού ψεκασμού Δακοκτονίας 2017

Η ΔΑΟΚ Π.Ε. Αχα'ί'ας ανακοίνωσε με Δελτίο Τύπου τον πρώτο γενικό δολωματικό ψεκασμό Δακοκτονίας για το 2017, την Τετάρτη 26/07/2017. Παρακαλούνται  οι ελαιοκαλλιεργητές να έχουν ανοικτά τα κτήματά τους ,αν είναι δυνατόν να παρευρίσκονται κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και να αναφέρουν στην ΔΑΟΚ οποιοδήποτε πρόβλημα υποπέσει στην αντιληψή τους.

Undefined

Ανακοίνωση έναρξης προγράμματος κατάρτισης του Κέντρου ΕΛΓΟ-Δήμητρα:Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο Πατρών

Το Κέντρο ΕΛΓΟ-Δήμητρα ανακοίνωσε την έναρξη προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών του Πρακτικού Γεωργικού Σχολείου Πατρών, το χρονικό διάστημα από Ιούνιο 2017 έως Οκτώβριο2017, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Undefined

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΥΠΑΑΤ: Δυνατότητα ανάκλησης ή τροποποίησης της σύμβασης ένταξης στο Μέτρο 11 ''Βιολογικές Καλλιέργειες'' του ΠΑΑ 2014-2020

Το ΥΠΑΑΤ ενημερώνει ότι οι ενταγμένοι δικαιούχοι στο Μέτρο 11 «βιολογικές καλλιέργειες», εφόσον το επιθυμούν, δύναται να προβούν σε ανάκληση ή σε τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 13 της αριθ. 2848/145689 /28.12.2016 Απόφασης (ΦΕΚ Β 4310) και για το πρώτο έτος εφαρμογής του Μέτρου 11 (έτους αιτήσεων πληρωμής 2017)

http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiaty...

 

Undefined

Pages

Subscribe to RSS - Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή