Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διοργάνωση της 2ης Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Συνάντησης στη Λίμνη Τσιβλού ΔΕ Ακράτας

Η Αντιδημαρχία Ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας, σε συνεργασία με το ΝΠΔΔ "Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός, Κοινωνική Προστασία" του Δήμου Αιγιαλείας, την Αντιδημαρχία Ανατολικής Αιγιαλείας και την ΤΚ Πλατάνου, διοργανώνει τη ‘2η Περιβαλλοντική και Αθλητική Συνάντηση στη Λίμνη Τσιβλού’ της ΔΕ Ακράτας, την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017.

Undefined

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ανακοίνωση Κέντρου Δήμητρα για προγράμματα κατάρτισης νέων αγροτών

 Το Κέντρο Δήμητρα: Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο Πατρών (Π.Γ.Σ. Πατρών) ανακοίνωσε ότι έχουν υλοποιηθεί ήδη εννέα (9) προγράμματα κατάρτισης νέων αγροτών, διάρκειας 150 ωρών το καθένα, το χρονικό διάστημα από Ιούνιο 2017 έως Αύγουστο 2017 και θα υλοποιηθούν άλλα επτά (7) προγράμματα κατάρτισης το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2017 έως Νοέμβριο 2017, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Undefined

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:Απόκτηση πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών προέλευσης άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τις ανάγκες σποράς ή φύτευσης των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων

Σύμφωνα με την Υ.Α. 1224/37627/29-03-2016 (ΦΕΚ 953/Β/2016), δίνεται η δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να αποκτήσουν πολλαπλασιαστικό υλικό από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκλειστικά για τις ανάγκες σποράς ή φύτευσης της αγροτικής τους εκμετάλλευσης.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν  με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Αχαΐας.

Ενημερωτική αφίσα

 

 

Undefined

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:Τροποποίηση ΥΑ ΦΕΚ (Β' 2310) σχετικά με τη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 8670/83089/1-8-2017 Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: ‘’Τροποποίηση της με αριθ. 9497/104760/20.8.2014 Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ (Β’ 2310), σχετικά με τη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων‘’ (ΦΕΚ Β΄2724) η οποία έχει δημοσιευτεί στο πρόγραμμα ‘’Διαύγεια’’ με ΑΔΑ 6Ε9Α4653ΠΓ-2Γ9. Σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ολοκληρώνεται και τίθεται σε εφαρμογή την 18η Σεπτεμβρίου 2017.

Greek

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων στήριξης στη δράση 4.2.1. του υπομέτρου 4.2. του ΠΑΑ 2014-2020

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων αποφάσισε την παράταση της περιόδου υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και των φακέλων υποψηφιότητας για τη δράση 4.2.1. 'Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊ'όντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) του ΠΑΑ 2014-2020 απο τη 18η Αυγούστου μέχρι και την 2α Οκτωβρίου 2017.

Undefined

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων κορινθιακής σταφίδας στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2017

Με βάση την 3285/79437/21.07.2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα  του ΥΠΑΑΤ οι μεταποιητικές επιχειρήσεις κορινθιακής σταφίδας, οι οποίες προσκόμισαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τηρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται προκειμένου να συμμετάσχουν στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης καλλιέργειας σταφίδας για την περίοδο μεταποίησης έτους 2017 αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο.

Undefined

Pages

Subscribe to RSS - Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή