Δελτία Τύπου - Κτηνοτροφία

Νέα σχετικά με την Κτηνοτροφία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Τροποποίηση και ανάκληση ενταγμένων πράξεων της υπ' αριθ. πρωτ. 1453/59595/31.05.2017 Απόφασης ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 ''Βιολογικές καλλιέργειες'' του ΠΑΑ 2014-2020''

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ με το υπ' αριθ. πρωτ. 2334/101902/18.07.2018 έγγραφο ανακοίνωσε την τροποποίηση και ανάκληση ενταγμένων πράξεων της υπ' αριθ. πρωτ. 1453/59595/31.05.2017 Απόφασης ένταξης πράξεων στο Μέτρο 11''Βιολογικές καλλιέργειες'' του ΠΑΑ 2014-2020 που αφορούν:

 

Undefined

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''1η Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων στήριξης στο πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 10.1.9 - Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων''

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων καλεί τους ενδιαφερόμενους, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.9 ''Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων'' του μέτρου 10 ''Γεωργοπεριβαλλοντικά & κλιματικά μέτρα'' του ΠΑΑ 2014-2020.

Undefined

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: '' 'Εκδοση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών''

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

    Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η αριθ. 915/69142/15.05.2018 ΥΑ (ΦΕΚ 1812 Β'/21.05.2018), ''Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης'' (ΑΔΑ: 6ΙΚΒ4653ΠΓ-Τ6Δ)

Undefined

Pages

Subscribe to RSS - Δελτία Τύπου - Κτηνοτροφία