Αποφ. Διαύγεια Δήμου & Νομικών Προσώπων

20.04.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ.
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΛΗΡ. Ανδρέας Τριανταφύλλης
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00 ΑΙΓΙΟ
ΤΗΛ.: 26910 61733, 26913 60602
FAX: 26910 22978 & 62614
E-Mail: filis@aigialeia.gov.gr