ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ-ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΕΩΝ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 13 Φεβρουαρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 3777
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Αιγιαλείας, που ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση του Κληροδοτήματος «Π. Χαραλάμπους- Υποτροφίες νέων», προκειμένου να προβεί στην επιλογή χωρίς διαγωνισμό μιας υποτροφίας ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 για Πανεπιστημιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδα <>, ήτοι μέχρι την 10-04-2018. Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ενδιαφερομένων.
Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Φωτοτυπία ταυτότητας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Πιστοποιητικό της Σχολής εισαγωγής του για την εγγραφή, επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ, επικυρωμένο αντίγραφο κατάστασης επιτυχόντων από το αντίστοιχο Λύκειο του ενδιαφερομένου.
4. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
5. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος και αντίγραφο του Ε9.
6. Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) ότι δεν παίρνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομιά ή δωρεά και ότι δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενης υποτροφίας που απονεμήθηκε σε αυτόν.
Η διάρκεια της υποτροφίας είναι μέχρι τη λήξη των σπουδών του υποτρόφου.
Ως μηνιαία υποτροφία ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ και επί (10) μήνες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι οικονομικά αδύνατοι (ενδεείς), καλοί μαθητές (ευμαθείς) και να κατάγονται από το Αίγιο.
Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημαρχείο, από το τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου στο τηλέφωνο 2691360624.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ