ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων
Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Επένδυση στον ποιοτικό τουρισμό
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΔΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕIΑ EΤΠΑ & ΤΣ
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΙΔΙΚH ΥΠΗΡΕΣIΑ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ
www.antagonistikotita.gr
801 11 36 300
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.
Προϋπολογισμός της Δράσης
120 εκατ. € για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.
Δικαιούχοι της Δράσης
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα
δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν
στις παρακάτω κατηγορίες:
· Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν
από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και
θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη
εκταμίευση της επιχορήγησης.
· Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που
έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία
έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από
τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01,
41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το
ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική
δραστηριότητα.
Ύψος επιδότησης
25.000 € έως 400.000 €. Χρηματοδοτείται το 45% των
επιλέξιμων δαπανών. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου
προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το
ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι δικαιούχοι θα πρέπει:
· να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της
Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του
προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του
Επενδυτικού Σχεδίου
· να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια
· να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν
νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι
και την ολοκλήρωση της επένδυσης
· να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
Επιδοτούμενες δαπάνες
· Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
· Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας
περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
· Μεταφορικά μέσα
· Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,
περιβαλλοντικής διαχείρισης
· Προβολή/Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις
· Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού
και νομικού συμβούλου
· Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
· Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού
Σχεδίου
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης
της πρόσκλησης.
Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
· Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας
3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών,
ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών
κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις
(camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας
· Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα
καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο
αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια –
διαμερίσματα 3 κλειδιών και άνω και ελάχιστης
δυναμικότητας 10 κλινών
· Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
· Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός,
θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές –
εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και
θεματικά πάρκα κ.ά.
· Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του
τουρισμού
Ηλεκτρονική υποβολή
Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της
ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν
ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο
Υποψηφιότητας. Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του
Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή
αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).
Επισήμανση
Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με
εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους
εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου
καταλύματος/σήματος λειτουργίας.
4Λήξη Υποβολών (νέα ημερομηνία): 30.04.18