ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου 2018, (01-05-2018 έως και 31-10-2018) και στα πλαίσια προληπτικών μέτρων για την προστασία από εκδήλωση πυρκαγιάς )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

 

Αίγιο, 03 Μαΐου 2018

 

Αρ. Πρωτ.: 10615

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

 

 

 

 

 

 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Νικ. Πλαστήρα 11

ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 25 100

ΤΗΛ.: 26910 25 555 & 26910 23 914

FAX: 26910 68 610 & 26910 24 146

E-mail : politikiprostasia@aigialeia.gov.gr

http:// www.aigialeia.gov.gr

Πληροφορίες: Χ. Ν. Στεφανίδης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα:

Εφαρμογή Πυροσβεστικών Διατάξεων

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Από το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας, ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου 2018, (01-05-2018 έως και 31-10-2018) και στα πλαίσια προληπτικών μέτρων για την προστασία από εκδήλωση πυρκαγιάς, καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεως, οικισμών και σε απόσταση έως και 100μ. από τα όρια αυτών να προβούν στην αποψίλωση αυτών από ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 26 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α’ Καλλικράτης).

Η μη συμμόρφωση στα ανωτέρω επισύρει ποινή για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα και πρόστιμο βάση του άρθρου 94 (Ν. 3852/2010).

 

Επίσης και έχοντας υπόψη την υπ. αρ. 1/2018 Πυροσβεστική Διάταξη Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνεται ότι:

Απαγορεύεται η καύση αγροτικών εκτάσεων από 01-05-2018 μέχρι και 31-10-2018 χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5, παρ. 1 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β’ 1459/30-11-2000) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. 9Α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β’ 1554/10-11-2005) και ισχύει.

Καθορίζεται από 01-05-2018 μέχρι και 31-10-2018 η χρονική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας απαγορεύεται η χρήση πυρός λόγω αυξημένης επικινδυνότητας στις περιοχές των παραγράφων 1α και 1β του άρθρου 1 της  υπ. αρ. 1/2018 Πυροσβεστικής Διάταξης.

 

Πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 της υπ. αρ. 1/2018 Πυροσβεστικής Διάταξης Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας.

 

 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

 

O Δήμαρχος

 

 

 

 

 

 

Χαράλαμπος Ν. Στεφανίδης

 

 

Πολιτικός Μηχανικός

 

Αθανάσιος Παναγόπουλος