ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιάλειας »