Αντιδήμαρχοι

     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ και ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  του Αλεξίου  

 

     ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :

 1.  Την διαχείριση θεμάτων καθημερινότητας και εξυπηρέτησης του Δημότη.

 2. Την διεκπεραίωση – ιεράρχηση – προώθηση – εισήγηση - παρακολούθηση αιτημάτων Δημοτών.

 3. Την λειτουργία της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου, σε συνεργασία με τους Προέδρους – Εκπροσώπους της Δημοτικής και των Τοπικών Κοινοτήτων αυτής.

 4. Την επεξεργασία – εισήγηση θεμάτων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

 5. Την συνεργασία με Δημόσιο και φορείς και την υπογραφή εγγράφων επί θεμάτων Εθνικών οδικών αξόνων.

 6. Την ευθύνη δημοσίευσης όλων των διακηρύξεων του Δήμου.

 7. Την ευθύνη διαχείρισης του εξοπλισμού των υπηρεσιών του Δήμου.

 8. Την αξιοποίηση – διαχείριση της Δημόσιας και Δημοτικής περιουσίας και την εποπτεία των κληροδοτημάτων.

 9. Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση κωλύματος τόσο του κ. Δημάρχου όσο και του Αντιδημάρχου κ. Βασιλείου Θ. Χριστόπουλου.

 10. Την υπογραφή εγγράφων γραφείου Μητρώου Αρρένων, Δημοτολογίου, εκλογικών και στρατολογικών πινάκων.

 11. Τα τεχνικά θέματα και την παρακολούθηση των εν εξελίξει έργων στη Δημοτική Ενότητα Διακοπτού.

 12. Τις Δημοτικές Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού.

 13. Τον έλεγχο του Κ.Ε.Π. Διακοπτού.

 14. Τα θέματα καθαριότητας της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού και την αποκομιδή αδρανών υλικών από αυτή.

 15. Τα θέματα πολιτισμού, παιδείας, κοινωνικής πολιτικής της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού.

 16. Τη λειτουργία της Δημοτικής Κοινότητας Διακοπτού και των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού σε συνεργασία με τους Προέδρους - Εκπροσώπους αυτών.

       Οι παραπάνω αρμοδιότητες θα ασκούνται στην περιοχή ευθύνης και σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Θεματικούς Αντιδημάρχους.

        Επίσης εξουσιοδοτείται για την υπογραφή όλων των εγγράφων που εκδίδονται και είναι αρμοδιότητάς του,καθώς και για την επικύρωση εγγράφων.

Ο εν λόγω αντιδήμαρχος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΨΥΧΡΑΜΗ του Χρήστου   

 

     ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :

 1. Το σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση υποδομών όπως έργων οδοποιϊας και συστημάτων άρδευσης.

 2. Την κατασκευή και συντήρηση χώρων υγρών καυσίμων.

 3. Την ευθύνη εκτέλεσης όλων των έργων και εργασιών του Δήμου.

 4. Την ευθύνη της οργάνωσης – προγραμματισμού και έγκρισης κίνησης όλου του τροχαίου υλικού του Δήμου.

 5. Τον εξηλεκτρισμό, την επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων   ενέργειας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.

 6. Την μέριμνα για τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.

 7. Την οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών κοιμητηρίων.

 8. Την εκτέλεση - επίβλεψη έργων πρασίνου και συντήρησης καλλωπιστικών χώρων πρασίνου.

 9. Την Παιδεία (Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης), τον συντονισμό και επίβλεψη του προγράμματος «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», καθώς και για  τα Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Αιγιαλείας» και «Σχολική Επιτροπή   Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Αιγιαλείας».

 10. Την Πολιτική Ισότητας των Φύλλων.

 11. Την επίβλεψη και εποπτεία της λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών.

 12.  Την μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικήςκαι πολεοδομικής ανάπτυξης.

     Οι παραπάνω αρμοδιότητες θα ασκούνται σε συνεργασία με τους αντίστοιχους γεωγραφικούς Αντιδημάρχους στην περιοχή ευθύνης τους.

     Επίσης εξουσιοδοτείται για την υπογραφή όλων των εγγράφων που εκδίδονται και είναι αρμοδιότητας των αντίστοιχων Τμημάτων του Δήμου Αιγιαλείας, εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων που έχουν τοπικό Αντιδήμαρχο.

 

     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  του Ιωάννη 

 

 

     ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :

 1. Την επίβλεψη και εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

 2. Την ευθύνη της βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων όλου του Δήμου Αιγιαλείας.

 3. Την επίβλεψη και εποπτεία τμήματος Προμηθειών – Δημοπρασιών.

 4. Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση κωλύματος τόσο του κ. Δημάρχου όσο και των Αντιδημάρχων κ.κ. Βασιλείου Γ. Χριστόπουλου & Δημητρίου Φιλιππάτου.

         Οι παραπάνω αρμοδιότητες θα ασκούνται σε συνεργασία με τους αντίστοιχους γεωγραφικούς Αντιδημάρχους στην περιοχή ευθύνης τους.

        Επίσης εξουσιοδοτείται για την υπογραφή όλων των εγγράφων που εκδίδονται και είναι αρμοδιότητας των αντίστοιχων Τμημάτων του Δήμου Αιγιαλείας, εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων που έχουν τοπικό Αντιδήμαρχο.

        Ο εν λόγω Αντιδήμαρχος ορίζεται Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

 

    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ του Θεοφάνους