Πρόσκληση για τακτική Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου (22/04/2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 14 Απριλίου 2015
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αρ. πρωτ.: 110
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ

Προς: Τα Μέλη του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για τακτική Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας».

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1,2 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας στις είκοσι δύο (22) Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα το Συμβούλιο ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Στην αίτηση του κ. Αθανάσιου Κάλπη, μέλος Συμβουλίου της Τ.Κ. Αιγίου, με θέμα: «Επιχειρηματικό Πάρκο περιοχής Αιγίου».
2. Στην αίτηση του κ. Ανδρίτσου Ανδρέα περί μετακίνησης κάδου απορριμμάτων επί της παρόδου Κουλούρας (παρ. Κοντοπούλου 18, λόγω προβλημάτων υγείας του.
3. Στην αίτηση της κας Γιαννοπούλου Παναγιώτας περί τοποθέτησης πινακίδας με την ονομασία «Ψησταριά το φαγοπότι» επί της πλατείας Αγίου Αθανασίου στις εργατικές κατοικίες.
4. Στην αίτηση του κ. Γαβαθόπουλου Παναγιώτη περί τοποθέτησης ελαστικών οριοδεικτών επί της οδού Κ. Θεοδώρου έμπροσθεν της νησίδας που βρίσκεται το βενζινάδικό του.
5. Στην αίτηση της κας Σιδηροπούλου Μαρίας περί χορήγησης θέσης στάθμευσης έμπροσθεν του φαρμακείου της, επί της οδού Ταξιαρχών.
6. Στην αίτηση της κας Τακουμάκη Χρυσάφης περί χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ασημάκη Φωτήλα 5.
7. Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Ο Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου

Ανδρέας Σ. Σοφέτης