ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚAI ΑΝΕΡΓΟΥΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣ Η

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ινστιτούτου Ανάπτυξης ∆υτικής Ελλάδας (ΙΝ.Α.∆.Ε.)
σε συνεργασία µε την Action Finance Initiative, σας προσκαλούν σε εκδήλωση µε θέµα:
«Μικροπιστώσεις στην Ελλάδα για Επιχειρήσεις και Ανέργους»,
την Τρίτη 9 Απριλίου 2019 και ώρα 19:00-21:00
στο Εµπορικό Επιµελητήριο Αχαΐας (Μιχαλακοπούλου 58, Πάτρα).

Π.Α.: info@inade.gr
Τηλ.: 6936 - 850953, 210 - 3392500,
ώρες 10:00 - 18:00

Έδρα: Αγίας Παρασκευής 1, 26 331 Πάτρα
∆/νση Επικοινωνίας: Όθωνος 10, 105 63 Αθήνα
info@inade.gr - www.inade.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

19:00-19:30 Προσέλευση - Εγγραφές
Έναρξη Εκδήλωσης
Συντονισµός: Φωκίων Ζαΐµης, Γενικός Γραµµατέας ΙΝΑ∆Ε
Καλωσόρισµα: Πλάτων Μαρλαφέκας, Πρόεδρος Επιµελητηρίου Αχαΐας
Γιάννης Ταλούµης, Αντιπρόεδρος ΙΝΑ∆Ε
Χαιρετισµοί: Εκπρόσωποι Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορέων

19:45-20:30 Πάνελ

Ηρακλής Ρούπας, Οικονοµολόγος
Μαρίσα Αντωνοπούλου, Υπεύθυνη Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης AFI
Αριστείδης Βάβαλης, Σύµβουλος Επενδύσεων

20:30-21:00 Ερωτήσεις - Συζήτηση

Upload your file: