ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019.

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Διεύθυνση: Ευθ. Γάτου 1, ΑΙΓΙΟ
Τ. Κ.: 25100
Πληροφορίες: Κων/να Τζίφα
Τηλέφωνο: 2691061063
Fax: 2691026026
e-mail: ktzifa@aigialeia.gov.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης
Ο Αντιδήμαρχος Αιγιαλείας
Έχοντας υπόψη:
Σύμφωνα με το άρθρο 45 Ν.4497/17 «Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας μπορούν να διαθέτουν τα έργα τους υπαιθρίως, εφόσον λάβουν διοικητική άδεια. Δικαιούχοι σχετικών αδειών είναι επίσης Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) για τη διάθεση αποκλειστικά έργων ιδίας παραγωγής των μελών τους.
Οι δήμοι υποχρεούνται να ορίζουν χώρους, στους οποίους επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται οι κάτοχοι των ανωτέρω αδειών συνεισφέροντας στην πολιτιστική φυσιογνωμία του τόπου».
Για την έκδοση της σχετικής άδειας υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:
Α. Για φυσικά πρόσωπα:
αα. αίτηση -υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου. Αναφέρει επίσης τα είδη που κατασκευάζει, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και ότι τα παραγόμενα έργα αφορούν αποκλειστικά σε ιδία δημιουργία,
ββ. βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας,
ααα. για έργα τέχνης και καλλιτεχνήματα προσκομίζεται βεβαίωση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε.), η οποία χορηγείται ύστερα από επίδειξη του δημιουργού, στην οποία αναφέρεται το είδος των έργων τέχνης, τα υλικά, ο τρόπος δημιουργίας αυτών, κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από το φορέα πιστοποίησης, καθώς και ότι τα παραγόμενα έργα είναι έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας του ενδιαφερόμενου προσώπου,
βββ. για τους χειροτέχνες απαιτείται βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας, η οποία χορηγείται από τη Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από επίδειξη του ενδιαφερόμενου της διαδικασίας παραγωγής του χειροτεχνήματος. Στη σχετική βεβαίωση αναγράφονται τα παραγόμενα είδη, τα
μηχανήματα, τα υλικά και τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία,
γγ. έναρξη δραστηριότητας από το TAXIS με τις μεταβολές της.
Β. Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) του ν. 4430/2016 (Α' 205):
αα. πιστοποιητικό μέλους του Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),
ββ. καταστατικό του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), από το οποίο προκύπτει ότι το αντικείμενο δραστηριότητας είναι σχετικό με δημιουργία καλλιτεχνημάτων και χειροτεχνημάτων,
γγ. έναρξη επιτηδεύματος με Κ.Α.Δ. που συνάδουν με το αντικείμενο δραστηριότητας,
δδ. λίστα με τα μέλη των οποίων έργα διατίθενται μέσω της Κοιν.Σ.ΕΠ. και αντίστοιχος αριθμός βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας για τα μέλη αυτά.
Τη διάθεση των έργων μπορεί να διενεργεί μέλος της Κοιν.Σ.ΕΠ., ο ίδιος δημιουργός. Στις ελεγκτικές αρχές του παρόντος είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες οι βεβαιώσεις ιδίας δημιουργίας μελών της Κοιν.Σ.ΕΠ., τα προϊόντα των οποίων διατίθενται στον πάγκο.
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ:
Μία θέση στην προέκταση της Ρωμανιώλη πλησίον Δημοτικού Κήπου
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ:
Μία θέση δίπλα στο παραλιακό κατάστημα «BASE»
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ:
Δύο θέσεις επί του πεζοδρομίου της οδού Αιγαίου στην Παραλία των Συλιβαινιωτίκων
TOΠIΚH KOINOTHTA ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ:
Μία θέση μπροστά από τα ενοικιαζόμενα Κοκκοτή.
TOΠIΚH KOINOTHTA ΕΛΑΙΩΝΑ
Δύο θέσεις πλησίον της βρύσης στην παραλία
TOΠIΚH KOINOTHTA ΝΙΚΟΛΑΙΙΚΩΝ:
Μία θέση απέναντι από το περίπτερο Μοντζολή
Οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα και στο γραφείο Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Αδειοδοτήσεων που βρίσκεται επί της οδού Ευθ. Γάτου 1, με τα παραπάνω δικαιολογητικά προκειμένου να παραλάβουν τις αιτήσεις από τις 13/6/2019 έως τις 22/6/2019.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ