Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2015 για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (οκταμήνου) Ανταποδοτικού Χαρακτήρα Υ.Ε.