Απόφαση 88 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας (19/11/2019).