Νέα για την Γεωργική Παραγωγή

21.02.2018

Το ΥΠΑΑΤ δημοσίευσε σε Φεκ (507 Τ.Β/16.02.2016) την τελική κατάταξη δικαιούχων στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων για την περίοδο 2017-2018.

16.02.2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: 
''Δεξιότητες για τους Γεωργούς του Μέλλοντος΄΄

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σας προσκαλούν  σε ημερίδα με θέμα ''Δεξιότητες για τους Γεωργούς του Μέλλοντος'' η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:30 - 14:30 στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου.

04.01.2018

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων ανακοίνωσε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020

09.10.2017

Η Αντιδημαρχία Ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας, σε συνεργασία με το ΝΠΔΔ "Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός, Κοινωνική Προστασία" του Δήμου Αιγιαλείας, την Αντιδημαρχία Ανατολικής Αιγιαλείας και την ΤΚ Πλατάνου, διοργανώνει τη ‘2η Περιβαλλοντική και Αθλητική Συνάντηση στη Λίμνη Τσιβλού’ της ΔΕ Ακράτας, την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017.

12.09.2017

 Το Κέντρο Δήμητρα: Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο Πατρών (Π.Γ.Σ. Πατρών) ανακοίνωσε ότι έχουν υλοποιηθεί ήδη εννέα (9) προγράμματα κατάρτισης νέων αγροτών, διάρκειας 150 ωρών το καθένα, το χρονικό διάστημα από Ιούνιο 2017 έως Αύγουστο 2017 και θα υλοποιηθούν άλλα επτά (7) προγράμματα κατάρτισης το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2017 έως Νοέμβριο 2017, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

31.08.2017

Σύμφωνα με την Υ.Α. 1224/37627/29-03-2016 (ΦΕΚ 953/Β/2016), δίνεται η δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να αποκτήσουν πολλαπλασιαστικό υλικό από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκλειστικά για τις ανάγκες σποράς ή φύτευσης της αγροτικής τους εκμετάλλευσης.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν  με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Αχαΐας.

Ενημερωτική αφίσα

 

 

11.08.2017

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 8670/83089/1-8-2017 Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: ‘’Τροποποίηση της με αριθ. 9497/104760/20.8.2014 Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ (Β’ 2310), σχετικά με τη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων‘’ (ΦΕΚ Β΄2724) η οποία έχει δημοσιευτεί στο πρόγραμμα ‘’Διαύγεια’’ με ΑΔΑ 6Ε9Α4653ΠΓ-2Γ9. Σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ολοκληρώνεται και τίθεται σε εφαρμογή την 18η Σεπτεμβρίου 2017.

31.07.2017

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων αποφάσισε την παράταση της περιόδου υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και των φακέλων υποψηφιότητας για τη δράση 4.2.1. 'Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊ'όντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) του ΠΑΑ 2014-2020 απο τη 18η Αυγούστου μέχρι και την 2α Οκτωβρίου 2017.

28.07.2017

Με βάση την 3285/79437/21.07.2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα  του ΥΠΑΑΤ οι μεταποιητικές επιχειρήσεις κορινθιακής σταφίδας, οι οποίες προσκόμισαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τηρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται προκειμένου να συμμετάσχουν στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης καλλιέργειας σταφίδας για την περίοδο μεταποίησης έτους 2017 αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο.

24.07.2017

Η ΔΑΟΚ Π.Ε. Αχα'ί'ας ανακοίνωσε με Δελτίο Τύπου τον πρώτο γενικό δολωματικό ψεκασμό Δακοκτονίας για το 2017, την Τετάρτη 26/07/2017. Παρακαλούνται  οι ελαιοκαλλιεργητές να έχουν ανοικτά τα κτήματά τους ,αν είναι δυνατόν να παρευρίσκονται κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και να αναφέρουν στην ΔΑΟΚ οποιοδήποτε πρόβλημα υποπέσει στην αντιληψή τους.

19.06.2017

Το Κέντρο ΕΛΓΟ-Δήμητρα ανακοίνωσε την έναρξη προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών του Πρακτικού Γεωργικού Σχολείου Πατρών, το χρονικό διάστημα από Ιούνιο 2017 έως Οκτώβριο2017, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

15.06.2017

Το ΥΠΑΑΤ ενημερώνει ότι οι ενταγμένοι δικαιούχοι στο Μέτρο 11 «βιολογικές καλλιέργειες», εφόσον το επιθυμούν, δύναται να προβούν σε ανάκληση ή σε τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 13 της αριθ. 2848/145689 /28.12.2016 Απόφασης (ΦΕΚ Β 4310) και για το πρώτο έτος εφαρμογής του Μέτρου 11 (έτους αιτήσεων πληρωμής 2017)

http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiaty...

 

14.06.2017

 Ο  Γενικός Γραμματέας  Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών πόρων αποφασίζει με την υπ άριθμ. πρωτ. 1453/59595/31.05.2017 (ΑΔΑ: 7ΞΥ84653ΠΓ-90Υ) πράξη του την ένταξη των δικαιούχων στο Μέτρο 11 ''Βιολογικές καλλιέργειες'' του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

28.04.2017

Δημοσιεύτηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δράση 4.2.1. "Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων". Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους του υπομέτρου 4.2. να υποβάλλουν αίτηση στήριξης στο πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020", υπόμετρο 4.2. "Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων" του ΠΑΑ 2014-2020 και δράση 4.2.1.

04.04.2017

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. ΑΧΑ'Ι'ΑΣ προτείνει την εφαρμογή των γενικών αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας που καθίστανται υποχρεωτικές από τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων και πιο συγκεκριμένα:

30.03.2017

Αυτή την εποχή, που οι περισσότερες καλλιέργειες είναι σε περίοδο ανθοφορίας, τίθεται θέμα εφαρμογής ορθών πρακτικών για την προστασία των μελισσών κατά τη διάρκεια ψεκασμών με γεωργικά φάρμακα.

24.03.2017

Στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαικής Επιτροπής για το 2017, η Επιτροπή έχει προβεί σε ευρεία διαβούλευση (https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_el) για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ ώστε να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της πολιτικής αυτής στις δέκα προτεραιότητες της Επιτροπής και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

22.03.2017

Ο Δήμος Αιγιαλείας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασών ΠΕ Αχαΐας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, διοργανώνει ανοικτή για το κοινό ενημερωτική συνάντηση την Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017 στις 18:00 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου  ‘Αλέκος  Μέγαρης’,  με θέμα: «Ανάρτηση Δασικών Χαρτών και διαδικασία υποβολής αντ

17.03.2017

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου - Δ. Ελλάδος - Ιονίου του ΟΠΕΚΕΠΕ σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνει με θέμα την 'Σωστή υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης - Δήλωσης ΟΣΔΕ 2017' τη Δευτέρα 20/03/2017, ώρα 10:00-14:00, στην Αγορά Αργύρη, Αγίου Ανδρέου 12 στην Πάτρα.

07.03.2017

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης αποφασίστηκε η 3η τροποποίηση της υπ'αριθ.

31.01.2017

Στις 27/01/2017αναρτήθηκε ο θεωρημένος δασικός χάρτης, 245 προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ, του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαίας,των Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας, Ερυμάνθου, Αιγιαλείας & Καλαβρύτων, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.

29.09.2016

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Αχαίας ξεκινάει το Δεύτερο από εδάφους Ψεκασμό Δακοκτονίας στην Αιγιάλεια σύμφωνα με το πρόγραμμα όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα ως κατωτέρω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ  ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

22.09.2016

Εν αναμονή της προκήρυξης του προγράμματος νέων γεωργών 2016, οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα νέων γεωργών που δεν έχουν ακόμα υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) έτους 2016, θα μπορούν να προσέλθουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ή στα κατά τόπους Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, έως τις 05.10.2016, προκειμένου να την υποβάλλουν.

31.08.2016

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Αιγιάλειας και των Δημοτικών Ενοτήτων, οι καταστάσεις των Δικαιούχων και Απορριπτόμενων παραγωγών του Μέτρου 211 - 212 'Εξισωτική Αποζημίωση 2015' προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί. Οι απορριπτόμενοι παραγωγοί έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2016 στον ΟΠΕΚΕΠΕ Π.Δ. Πελοποννήσου - Δ. Ελλάδας - Ιονίου (Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ενισχύσεων).

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο

 

13.07.2016

Γίνεται γνωστό ότι από Δευτέρα 11.07.2016 αρχίζει ο πρώτος γενικός ψεκασμός δακοκτονίας 2016 σε Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες των Δήμων Πατρέων και Αιγιάλειας. Παρακαλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να έχουν ανοικτά τα ελαιοκτήματα τους, αν είναι δυνατόν να παρευρίσκονται κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και να αναφέρουν στην Υπηρεσία μας οποιοδήποτε πρόβλημα υποπέσει στην αντίληψή τους.

 

13.07.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ανακοινώνει ότι: Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί με αμπελοτεμάχια ποικιλίας Κορινθιακής σταφίδας που προοριζόταν για ξηρή σταφίδα με κωδικό 32510 μπορούν να τη μετατρέψουν σε οινοποιήσιμη για παραγωγή οίνων προς εμπορία με τον κωδικό 12190 εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

• Τα αμπελοτεμάχια να βρίσκονται στην πρώην Επαρχία Πατρών

• Να είναι φυτεμένα μέχρι το έτος 1998

01.06.2016

Την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016 (18:30 έως 21:00) θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης» (Παλαιό Νοσοκομείο), η εκδήλωση- ημερίδα με θέμα «Επανασχεδιάζοντας την αγροτική πολιτική», αφιερωμένη σ' ένα από τα πιο ουσιώδη κομμάτια της Αιγιάλειας, την αγροτική παραγωγή και τον αγροτοδιατροφικό τομέα.

25.05.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ :Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στην ενημερωτική συνάντηση:
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ του Υπομέτρου 6.1 ‘Εκκίνηση επιχείρησης από Νέους Γεωργούς’

13.05.2016

Εκδόθηκε η Προδημοσίευση που αφορά το Υπομέτρο 6.1 ‘Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020».

19.04.2016

Οι περιοχές - Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αιγιάλειας που κηρύσσονται ακριδόπληκτες σύμφωνα
με την υπ' αριθ. 94329/5045/11.04.2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαίας είναι:
1. όλες οι Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες του πρώην Δήμου Αιγείρας
2. οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες Ακράτας, Αγ. Βαρβάρας, Ζαρούχλας, Περιστέρας ,
Μεσορρούγι , Αμπέλου, Βαλιμής, Βουτσίμου, Καλαμιάς, Ποροβίτσας, Παραλ. Πλατάνου
και Πλατάνου του πρώην Δήμου Ακράτας.
3. οι Τοπικές Κοινότητες Δαφνών, Κουνινάς, Μαυρικίου, Μελισσίων, Πτέρης, Παρασκευής,

06.04.2016
18.01.2016

Ανάρτηση καταστάσεων δικαιούχων με ή χωρίς κυρώσεις, επιλαχόντων και απορριπτόμενων -
Υποβολή ενστάσεων εκ μέρους των ενδιαφερόμενων

08.01.2016

Πρόγραμμα Φεστιβάλ Αγροτικών Προϊόντων και Μελιού για το 2016 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας