Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση (29/12/2015)