ΚΑΠΗ

ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ 

Πλαστήρα Νικολάου 75 Αίγιο, Τ.Κ. 25100

Δήμος Αιγιαλείας, Νομός Αχαΐας

Τηλ.: 2691062219