Ανταποδοτική ανακύκλωση κενών μελανοδοχείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 04/10/2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Ανταποδοτική ανακύκλωση κενών μελανοδοχείων

Κατόπιν της 489/2016 απόφασης ΔΣ, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν προσφορά, για την ανταποδοτική ανακύκλωση κενών μελανοδοχείων εκτυπωτών, τηλεομοιοτυπικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του Δήμου Αιγιαλείας καλύπτοντας κατ ελάχιστον, τις προδιαγραφές που θέτει η ανωτέρω συνημμένη απόφαση. Οι προσφορές θα κατατεθούν με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: is@aigialeia.gov.gr, εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, ήτοι έως και την Τρίτη 11-10-2016 και ώρα 14:00.

Upload your file: