ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΣΟΔΑ:
1.Χρηματικό υπόλοιπο στην Εθνική Τράπεζα
σε αριθ. λογ/σμού 440/485012-28 μέχρι και
31-12-2014 131.693,71ευρώ
2.Από τόκους χρημάτων και μερίσματα
μετοχών έτους 2014 986,52 «
Σύνολο εσόδων 132.680,23 «

ΕΞΟΔΑ:
1.Για χορήγηση υποτροφίας πανεπιστημιακών σπουδών 3.000,00 «
2.Φόρος τόκων και προμήθεια τράπεζας 30,02 «
Σύνολο εξόδων 3030,02

Χρηματικό υπόλοιπο που μεταφέρεται σε νέα χρήση 2016
129.650,21 ευρώ.
Αίγιο 16 Φεβρουαρίου 2016
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Δημήτριος Καλαμίδας