ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΛΑ'Ι'ΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 15/11/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Διεύθυνση: Ευθ. Γάτου 1, ΑΙΓΙΟ
Τηλέφωνο: 2691061063
Fax: 2691026742
e-mail: ktzifa@aigialeia.gov.gr

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Κατάθεση δικαιολογητικών για ανανέωση της Άδειας Επαγγελματία Πωλητή Λαϊκών Αγορών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Τμήμα Αδειών Καταστημάτων & Εμπορίου του Δήμου Αιγιαλείας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την 538/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την εγκύκλιο με αριθ. Πρωτ. 113848/31-10-2016 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με την οποία παρατείνεται η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών έως την 11η-01-2017, ενώ μέχρι τότε οι άδειες είναι σε ισχύ.
Οι κάτοχοι Αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου Αιγιαλείας πρέπει να προσέλθουν όπως καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην παραπάνω υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας προκειμένου να ανανεωθεί η Άδεια Επαγγελματία Πωλητή Λαϊκών Αγορών που κατέχουν.
Ως ημερομηνία έναρξης κατάθεσης των δικαιολογητικών έχει οριστεί η 21η Νοεμβρίου 2016 και ημερομηνία λήξης η 4η Δεκεμβρίου 2016.

Οι επαγγελματίες έμποροι μπορούν να προσέλθουν στις άνω ημερομηνίες στην Δ/νση : Ευθ. Γάτου 1 - 251 00 ΑΙΓΙΟ
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α΄/15-05-2014) για την ανανέωση της άδειας υποβάλλονται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα.
γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη.
δ) Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
ε) Πιστοποιητικό Υγείας, σύμφωνα με την αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ. 35797/2012 (Β’ 1199) υπουργική απόφαση.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα.
ζ) Δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη.
η) Βεβαίωση μη οφειλής από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας σύμφωνα με το Ν.3463/2006 άρθρο 285.
θ) Φωτοτυπία ταυτότητος
ι) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
κ) Την Επαγγελματική άδεια πωλητού Λαϊκών Αγορών.
Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.
Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση και ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Δήμου www.aigialeia.gov.gr