Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση (29/11/2016)