Αποφάσεις - Προκηρύξεις

Κατηγορία: Διαγωνισμοί - Δημοπρασίες

14.03.2015

Εργασίες αναβάθμισης παλαιού σχολείου Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων Δήμου Αιγιαλείας και Προμήθεια εξοπλισμού για την μετατροπή του σε Δημοτική βιβλιοθήκη και κέντρο πολιτιστικής δραστηριότητας (Ημερ/νία Δημοπράτησης 31/03/2015)

Κατηγορία: Αποφάσεις Επιτροπών και Συμβουλίων

11.01.2016

Αποφάσεις Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας (07/12/2015)συνέχεια

20.04.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 14 Απριλίου 2015
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αρ. πρωτ.: 110
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ

Προς: Τα Μέλη του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για τακτική Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας».

01.04.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αίγιο 1/4/2015
Αριθ. Πρωτ.: 10063

Κατηγορία: Προκηρύξεις - Προσλήψεων

Κατηγορία: Αποφ. Διαύγεια Δήμου & Νομικών Προσώπων

20.04.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ.
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΛΗΡ. Ανδρέας Τριανταφύλλης
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00 ΑΙΓΙΟ
ΤΗΛ.: 26910 61733, 26913 60602
FAX: 26910 22978 & 62614
E-Mail: filis@aigialeia.gov.gr